1. Strona główna
  2. »
  3. Edukacja włączająca
Biały wzór

Edukacja
włączająca

Relacja z konferencji „Dostępna Szkoła”

Od początku roku szkolnego nie cichną głosy i opinie wokół tematu „edukacji włączającej” będącej częścią rządowego programu „Dostępność Plus”.

Więcej
Pomoc dzieciom i nastolatkom będącymi w kryzysie psychicznym

Co najmniej od dwóch dekad coraz więcej dzieci i młodzieży zgłasza fakt doświadczenia kryzysów psychicznych, a w obecnej sytuacji tendencja ta stale rośnie.

Więcej
Dodatek pt. „Edukacja włączająca – nauka, rozwój, przyszłość”

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym dodatkiem o edukacji włączającej przygotowanym przez ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z redakcją Rzeczpospolitej. Dodatek pt. „Edukacja włączająca – nauka, rozwój, przyszłość” podejmuje temat edukacji włączającej, która najogólniej mówiąc, jest rodzajem podejścia do kształcenia i wychowania.

Więcej
Debata „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt”

Zapraszamy do obejrzenia debaty „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt”, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z redakcją Rzeczpospolitej. Co to jest edukacja włączająca? Jakie są jej cele? W jaki sposób może wpłynąć na podniesienie jakości polskiego systemu edukacji? O tym dyskutowali przedstawiciele MEiN, eksperci, teoretycy i praktycy. Debata odbyła się 27 maja br.

Więcej
Czym jest i jak działa ocena funkcjonalna?

Wczesne wykrywanie i trafne rozpoznawanie potrzeb oraz barier utrudniających rozwój dzieci i uczniów jest podstawą wsparcia nieodłącznie towarzyszącego edukacji i wychowaniu. Aby sprostać temu zadaniu, niezbędne jest uporządkowanie i standaryzacja działań w zakresie diagnozy i następujących po niej oddziaływań edukacyjnych i terapeutyczno-rozwojowych. Kompleksową odpowiedzią na tę potrzebę jest ocena funkcjonalna.

Więcej
Projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodziców – główne rozwiązania

Edukacja włączająca to podejście zapewniające wszystkim dzieciom odpowiednie, równe warunki do rozwoju. Ma ona na celu umożliwienie uczniom osiągnięcie pełni rozwoju na miarę własnych możliwości oraz całkowite włączenie w życie społeczne. Chodzi zatem o wysoką jakość życia każdego Polaka i szkołę, która rozwija kompetencje pozwalające ten stan osiągnąć.

Więcej
Edukacja włączająca w praktyce

Edukacja włączająca to aktualnie wiodący kierunek polityki edukacyjnej zarówno w Polsce, jak i w Europie. Ten oparty na podstawowym prawie człowieka do edukacji model kształcenia i wychowania ma na celu zapewnienie pełnej dostępności procesu nauczania – uczenia się. Edukacja włączająca zapewnia wszystkim uczniom takie warunki, które pozwalają na wszechstronny rozwój i naukę zgodnie z ich potrzebami i umiejętnościami, a także wsparcie w pokonywaniu trudności, jeśli one wystąpią. Podejście to ma za zadanie umożliwiać wszystkim dzieciom rozwinięcie swoich indywidualnych możliwości, mocnych stron i talentów. Przez rozwijanie w gronie rówieśników samodzielności i umiejętności potrzebnych do tego, aby reagować na zmiany dokonujące się wokół, uczniowie będą lepiej przygotowani do dorosłości i włączeni w życie społeczne.

Więcej
Czym jest edukacja włączająca?

Nowoczesna edukacja to taka, która ma przygotować uczniów do wyzwań współczesnego i przyszłego świata. Może być ona realizowana na rozmaite sposoby. Jednym z nich jest edukacja włączająca, nazywana również inkluzyjną. To podejście rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zapewnia edukację wysokiej jakości dla każdego ucznia.

Więcej
Jakie korzyści daje edukacja włączająca osobom uczącym się?

Edukacja włączająca to podejście zapewniające każdemu dziecku i uczniowi odpowiednie warunki do rozwoju oraz pełne włączenie w życie społeczne. To wiodący kierunek w politykach edukacyjnych na całym świecie, który jest wdrażany również w polskich szkołach.

Więcej
Szkoła to ekosystem – o synergii działań różnych podmiotów

Edukacja włączająca to podejście zapewniające każdemu uczniowi odpowiednie do jego możliwości i potrzeb warunki rozwoju. Jej celem jest kształtowanie kompetencji, które umożliwią osobom uczącym się osiągnięcie dobrostanu i zapewnią włączenie w życie społeczne. Edukacja włączająca dąży do podnoszenia jakości życia w wymiarze indywidualnym oraz grupowym. Warto podkreślić, że jest to obecnie wiodący kierunek polityki edukacyjnej zarówno w Polsce, w Europie, jak i w świecie.

Więcej
Nowy model wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin

Dobra szkoła to przestrzeń, w której możliwe jest rozwijanie kompetencji wszystkich uczniów. Daje narzędzia do pokonywania trudności i barier oraz dostosowuje tempo nauki do indywidualnych możliwości. Wspiera osiąganie jak najlepszych efektów. Takie właśnie założenia ma edukacja włączająca, której zadaniem jest stworzenie optymalnych warunków nauki i rozwoju dla wszystkich uczniów. Ważne jest jednak nie tylko wsparcie w szkole, ale także przed rozpoczęciem nauki – jak najwcześniej, jak najbliżej, jak najlepiej.

Więcej
Jakość kształcenia w szkole dla wszystkich

Edukacja w Polsce – podobnie jak w innych krajach – podlega ustawicznym przemianom. Obecnie – na pozór – dotyczą one głównie wyposażenia warsztatu nauczyciela i unowocześniania pomocy dydaktycznych, a zwłaszcza możliwości korzystania przez uczniów z narzędzi informatycznych. W istocie gwałtowny postęp w tym zakresie, który ma źródło w rozwoju wiedzy i technologii, powoduje zmiany w dostępie do informacji.

Więcej
HR biały
Facebook