1. Strona główna
  2. »
  3. Baza wiedzy o edukacji włączającej
Biały wzór

Baza wiedzy o edukacji włączającej

Poradnik metodyczny – współnauczanie w praktyce

Strona Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

https://www.european-agency.org/

Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-wlaczajaca

Publikacja FRSE pt. „Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole”

https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/02/18/2tdjxg/edukacja-online.pdf

Raport z badania praktyki szkół podstawowych (2020) oraz narzędzia do autoewaluacji praktyki włączającej

https://www.ore.edu.pl/2021/11/analiza-praktyki-szkolnej-i-charakterystyka-szkoly-efektywnie-realizujacej-edukacje-wlaczajaca-w-praktyce-raport-z-badan/

„Raport merytoryczny. Edukacja włączająca – bilans otwarcia 2020”

https://www.ore.edu.pl/2021/10/raport-edukacja-wlaczajaca-w-polsce/

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/diagnoza-psychologiczno-pedagogiczna/diagnoza-psychologiczno-pedagogiczna-aktualnosci/

Opracowanie modelu SCWEW

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/opracowanie-modelu-scwew/opracowanie-modelu-scwew-aktualnosci/

Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-edukacji-wlaczajacej/aktualnosci-szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-edukacji-wlaczajacej/

Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-ppp/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-ppp-aktualnosci/

Raport statystyczny. Edukacja włączająca w Polsce

Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania

Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Z doświadczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej

Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Z doświadczeń szkoły

Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej

Edukacja włączająca – przyszłość polskiej edukacji

 

Poradnik „Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?”:

https://www.ore.edu.pl/2022/05/zroznicowane-potrzeby-edukacyjne-uczniow-z-ukrainy-jak-na-nie-odpowiadac/

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Polecane publikacje dot. WWRD:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny. Diagnoza a program

Zrozumieć niepełnosprawność – wspomaganie w uczeniu…do rodziców, nauczycieli i terapeutów

Realizacja usług oferowanych przez wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze (WOKRO) w opiniach ich wykonawców. Raport z badań ankietowych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Polecane publikacje dot. PPP:

Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Działania postdiagnostyczne

Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

Edukacja włączająca – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Polecane publikacje dot. EW:

Współpraca między szkołami ogólnodostępnymi i szkołami placówkami specjalnymi w kontekście edukacji włączającej

Metodyczne aspekty pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Edukacja przedszkolna

Efektywna obserwacja nauczycielska w przedszkolu w świetle diagnozy funkcjonalnej

Wskazania do pracy z dzieckiem ze spe w przedszkolu

Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym

Jak budować lepsze relacji z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Edukacja wczesnoszkolna

Indywidualizacja nauczania a edukacja wczesnoszkolna

Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

II etap edukacyjny

Specjalne potrzeby edukacyjne a matematyka

Rady nie od parady

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mój uczeń i matematyka

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych. Koncepcja szkolenia i materiały dla nauczycieli języka polskiego.

Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną

Młodzieżowa debata „Od niepełnosprawności do godności”. Propozycja pracy wychowawczej z młodzieżą

Specjalne Potrzeby Edukacyjne − Materiały do pobrania – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Ryzyko dysleksji/specyficzne trudności w uczeniu się – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Polecane publikacje:

Strategia działań wobec ucznia z grupy ryzyka dysleksji

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Arkusz diagnostyczny dla dziecka z grupy ryzyka dysleksji oraz ustalanie działań wspomagających ucznia

 

Publikacje z nowości wydawniczych ORE:

Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

Szkoła przyjazna uczniom z chorobą przewlekłą. Praca zbiorowa

Grywalizacja w szkole. Jak Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie walczy ze smokiem Hałasem?

Dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle a przemoc w rodzinie. Interwencja. Scenariusz szkolenia dla pracowników oświaty (scenariusz+ prezentacja)

TIK na specjalne zamówienie czyli jak efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Przykładowe metody i formy pracy na lekcjach matematyki dla uczniów słabowidzących w klasie zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych w ogólnodostępnej szkole podstawowej: 

https://www.ore.edu.pl/2021/11/przykladowe-metody-i-formy-pracy-na-lekcjach-matematyki-dla-uczniow-slabowidzacych-w-klasie-zroznicowanej-pod-wzgledem-potrzeb-edukacyjnych-w-ogolnodostepnej-szkole-podstawowej/

Analiza praktyki szkolnej i charakterystyka szkoły efektywnie realizującej edukację włączającą w praktyce – raport z badań: 

https://www.ore.edu.pl/2021/11/analiza-praktyki-szkolnej-i-charakterystyka-szkoly-efektywnie-realizujacej-edukacje-wlaczajaca-w-praktyce-raport-z-badan/

 

Dziecko w sytuacji kryzysowej. Wspierająca rola pracowników oświaty: 

https://www.ore.edu.pl/2021/03/dziecko-w-sytuacji-kryzysowej-wspierajaca-rola-pracownikow-oswiaty/

Diagnoza funkcjonalna. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Działania postdiagnostyczne

https://www.ore.edu.pl/2018/10/publikacje-dla-specjalistow-z-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej

https://www.ore.edu.pl/2018/10/publikacje-dla-specjalistow-z-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/

 

Edukacja włączająca – seria publikacji

https://www.ore.edu.pl/2019/09/edukacja-wlaczajaca-seria-publikacji/

 

Edukacja włączająca a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

https://www.ore.edu.pl/2019/09/23774/

HR biały
Facebook