1. Strona główna
  2. »
  3. Konferencja podsumowująca
  4. »
  5. Prelegenci
Biały wzór

Prelegenci

Elżbieta Neroj – Zastępca Dyrektora Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawicielka Polski w Radzie Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, z wykształcenia psycholog, neurobiolog, trener umiejętności poznawczych. W latach 2017-2019 koordynowała prace zespołu ekspertów ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Efektem prac zespołu był materiał „Model edukacji dla wszystkich” oraz publikacja pt. “Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole” (2019). W latach 2018-2021 koordynowała prace polskiego zespołu w projekcie pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, finansowanym przez Dyrekcję ds. Reform Komisji Europejskiej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych.

Katarzyna Nowakowska – ekspert merytoryczny ds. opracowania materiałów z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, ekspert merytoryczny z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych w projekcie „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji, pedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych (m.in. diagnozy i terapii pedagogicznej, pedagogiki terapeutycznej, elementów prawa oświatowego, kształcenia specjalnego), nauczyciel dyplomowany, trener-szkoleniowiec, doradca zawodowy, dyrektor niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Aneta Garncarz – psycholog, pedagog specjalny; od ponad 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z ASD, na różnym poziomie funkcjonowania; dyrektor SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, świadomie tworzy renomowaną markę Ośrodka; od lat współpracuje ze środowiskami zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom z ASD i ich rodzinom, aktywnie tworzy pole dla ich wspólnych działań; członek Rady Fundacji Atypowej, Rady Programowej Fundacji „Wspólnota Nadziei”, Małopolskiej Sieci Wsparcia „Autyzm”; lider pilotażowego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Krakowie

Beata Papuda-Dolińska – doktor pedagogiki, tyflopedagog, specjalista ds. uczniów ze SPE w Instytucie Badań Edukacyjnych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UMCS. Autorka wielu publikacji na temat sytuacji szkolnej oraz diagnozy funkcjonowania uczniów słabowidzących i niewidzących. Pracowała nad adaptacjami testów i materiałów postdiagnostycznych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku w projektach MEiN i ORE.

Dr hab. Jan Cieciuch – prof. uczelni, jest Dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem lub współautorem wielu narzędzi psychologicznych lub ich adaptacji z zakresu psychologii rozwoju, osobowości i jej zaburzeń oraz różnic indywidualnych. Jest współautorem Kołowego Modelu Metacech Osobowości, który integruje wiele modeli z obszaru osobowości, oraz kilku modeli z niego wyrastających. Jednym z tych modeli jest Model Objawy-Kompetencje-Cechy, który w kompleksowy sposób opisuje osobowość, w tym funkcjonowanie emocjonalno-społeczne i temperament dzieci i młodzieży. Jest autorem lub współautorem prawie 200 prac naukowych, z czego około połowa została opublikowana w międzynarodowych czasopismach z Impact Factor. Jan Cieciuch znajduje się na liście The World’s Top 2% Scientists, czyli opracowanej w 2020 r. przez badaczy z Uniwersytetu Stanforda liście 2% najczęściej obecnie cytowanych naukowców ze wszystkich nauk z całego świata.

Zofia Lisiecka – ekspertka w obszarze inkluzji społecznej, edukacji włączającej, równego traktowania i praw człowieka. Od 20 lat działa na styku instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych, inspirując do wspólnego, partycypacyjnego poszukiwania rozwiązań problemów społecznych i ich wdrażania. Inicjatorka powstania i współautorka innowacyjnych programów w zakresie edukacji włączającej oraz dostępności usług i przestrzeni edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością. Nauczycielka, wykładowczyni akademicka, trenerka i mentorka. Prezeska Zarządu Fundacji Edukacyjnej ODiTK.

Marek Tarwacki – doświadczony nauczyciel i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, w której realizowany jest program edukacji włączającej. Autor i współautor licznych publikacji metodycznych, artykułów, raportów, materiałów pokonferencyjnych i szkoleń dotyczących rozwoju i edukacji dziecka z niepełnosprawnością w masowej szkole. Organizator konferencji krajowych i międzynarodowych, koordynator projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ekspert w Europejskiej Agencji ds. Edukacji Włączającej i Specjalnej. Promotor działań na rzecz dzieci zdolnych i uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi, współpracujący z organizacjami pozarządowymi. Prezes stowarzyszenia „ Sztuka włączania” powołanego w celu propagowania idei edukacji włączającej w masowych szkołach.

Bartosz Siemiątkowski – pracownik Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej od 2008 roku. Od 4 lat kieruje Wydziałem Innowacji Społecznych w Departamencie EFS, nadzorującym realizację kilkudziesięciu projektów z zakresu tzw. makro-innowacji społecznych.

Tomasz Kulasa – Zastępca Dyrektora w Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN. Jeden z wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego European Schoolnet. W swojej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażaniem nowych technologii w edukacji oraz działalnością innowacyjną.

Maciej Rakowski – Maciej Rakowski jest nauczycielem dyplomowanym w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku – szkoły z rankingu złotej 100, jest również menedżerem kierunku logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy. Z zaangażowaniem dba o warsztat pracy, ukończył wiele studiów podyplomowych, w tym m.in.: studia MBA. W 2018 roku został wybrany przez
studentów w plebiscycie „Nauczyciel na medal”, prowadzonym przez „Gazetę Pomorską”, „Express Bydgoski” i „Nowości”, najlepszym wykładowcą w województwie kujawsko-pomorskim, a w 2021 zajął III miejsce w tym plebiscycie, w tej samej kategorii. W 2019 był aktywnym uczestnikiem wszystkich obrad "Okrągłego stołu edukacyjnego". W latach 2020-2022 przeszkolił jako trener regionalny i jako trener lokalny kilkuset nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego „Lekcja Enter”. Jako ekspert wystąpił w 2 spotach zachęcających do korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, które osiągnęły oglądalność ponad 400 tys. odsłon w niecałe 4 miesiące na kanale YouTube. W 2021 r. został odznaczony medalem KEN, w 2022 r. brązowym krzyżem zasługi

Anna Stalmach-Tkacz – dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli GES SOKRATES, ekspert d.s. nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz nadzoru pedagogicznego, autorka systemu aplikacji dynamicznych druków w zakresie zarządzania oświatą – ProManager, dyplomowany lider organizacji kształcenia na odległość, edukator, coach, autorka programów nauczania, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji „EduMontis”, twórca programu „SZKOŁA 4.0 – Kuźnia Liderów Współczesnej Edukacji”.

Tomasz Madej – wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych. W latach 2012-2015 pełnił obowiązki wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Od 2004 r. pracował jako ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.Jest autorem zadań egzaminacyjnych w zawodach branży elektrycznej i mechatronicznej oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach (monter mechatronik, technik mechatronik, technik energetyk), a także programów nauczania w tych zawodach. Recenzował programy nauczania branży elektrycznej. Napisał podręcznik „Elektrotechnika” i poradnik o kształceniu dualnym.Od 2015 r. Tomasz Madej był doradcą metodycznym w zakresie metodyki kształcenia zawodowego w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Był także ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz rzeczoznawcą ds. podręczników kształcenia zawodowego w zawodach branży mechatronicznej i elektrycznej.Od 2019 r. Madej pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Agnieszka Marszałek – liderka projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” w Instytucie Badań Edukacyjnych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz zarządzania procesowego w Akademii L. Koźmińskiego. Szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji zdobyła zarówno w organizacjach pozarządowych jak i samorządzie oraz administracji rządowej, a także instytucjach naukowo-badawczych. Realizowała projekty systemowe rozwijające kompetencje kluczowe. Od 2012 r. zaangażowana w przygotowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Od 2016 r. zaangażowana we wdrażanie ZSK i ZRK. Współautorka publikacji dotyczących ZSK i ZRK, obecnie koordynuje pracami Projektu przygotowującego m.in. narzędzia cyfrowe wykorzystujące techniki sztucznej inteligencji, bazujące na zasobach ZRK.

Michał Nowakowski, Instytut Badań Edukacyjnych – lider projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” – ZSK 4. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował na Universidad da Coruna (Hiszpania). Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy i wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Obecnie rozwija pierwszy polski system do wydawania odznak cyfrowych w standardzie Open Badges. Pracował jako menadżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Członek Rady Programowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju oraz Zespołu ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego Ministra Edukacji i Nauki. Od 10 lat prowadzi szkolenia nt. motywacji w miejscu pracy. Mówi biegle po hiszpańsku. Prywatnie interesuje się teorią gier, kulturą prekolumbijską i fizyką teoretyczną.

Maciej Tauber lider projektu „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” w Instytucie Badań Edukacyjnych. Nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim UW oraz hokeista reprezentujący barwy 3-ligowej Torpedy Warszawa. Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca Akademii Trenerskiej (Instytut Sportu – PIB). Od 2021 r. członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunku europeistyka.
HR biały
Facebook